Blomstringsuniverset - kort fortaltBlomstringsuniverset er udviklet af Vibeke Drevsen Bach som et metaforisk, visuelt, hyperkomplekst og samtidig enkelt, jordnært og transformationsskabende læringsunivers, der viser veje til menneskelig blomstring. Både på individ-, gruppe- og  systemniveau, og også for mennesker med demens og deres familier!


Gennem Blomstringsuniverset får mennesker på enkel vis indsigt i det store regnestykke omkring velbefindende samtidig med, at det giver mening, indsigt, inspiration, energi og værdi til mange.

Blomstringsuniverset - uddybende

Blomstringsuniverset er funderet i et humanistisk værdifundament og bygget op omkring enkle, men indbyrdes forbundne og synergiskabende grafikker, sprog, metoder og værktøjer, der kan bruges af alle og gælder hele vejen rundt.


Blomstringsuniverset kan bedst beskrives som en syntese, der fletter forskellige videnskaber, logikker, forståelser og værktøjer sammen, som anvendt rigtigt og sat rigtigt sammen, understøtter muligheden for at summen af mennesker i systemer kan springe højere end ellers – potentielt set et helt kvantespring!


Der er tale om et inkluderende og ekspanderende univers, der forbinder mennesker, teorier, fag, metoder og tilgange. Gennem dét rummes muligheden for at forene det horisontale og vertikale, helhed og del, mikro- og makroniveau, system- og individniveau, klassisk økonomi og social kapital, hård viden og hjertets visdom, væren og gøren, værdier og adfærd, produktion og innovation, teori og praksis, tanke og handling, træning og læring, kvantitet og kvalitet, mål og resultat, styring og frisættelse, synlige resultater og usynlige energi, økonomiske ressourcer og uudnyttet menneskelige ressourcer og potentiale. 


Blomstringsuniverset er samtidig et organisk, dynamisk, kommunikerende og bevidstheds-gørende transformationssystem, som er inspireret af og har afsæt i bl.a. Tom Kitwood’s personcentrerede omsorgstænkning og validerede omsorgskvalitetssikrings-metode: Dementia Care Mapping, som Vibeke Drevsen Bach som få er internationalt certificeret underviser i. 


Blomstringsuniverset er skabt til at understøtte kommuner og private aktører i omsorgsfeltet til at skabe den kulturændring, der fremmer menneskelig blomstring. Blomstringsuniverset leder væk fra plejekultur, primært økonomisk orienteret og hårdhændet ledelsesform hen mod en hverdagslivskultur båret af en mere potentialeorienteret og livgivende ledelsesformer.  Summen af alt dette er unik og særegent af sin art;  her er tale om et ægte organisk og bæredygtigt univers, der sætter nye skud år for år og bliver til i samskabelse, mens det vokser. 


Hvem har skabt Blomstringsuniverset?

Blomstringsuniverset er vokset frem gennem Vibeke Drevsen Bach, men er over mange år videreudviklet i samskabelse med utallige gode, dedikerede og hjertevarme mennesker i og udenfor systemerne selv. Mennesker, som er drevet af samme længsel og håb om blomstring for os alle. 


Hvor mange har arbejdet gennem Blomstringsuniverset? 

Blomstringsuniverset er udviklet, testet og raffineret af Energy2work v. Vibeke Drevsen Bach over 10 år og er til stadighed under justering og skabelse til glæde for helheden. 30.000 mennesker i ind og udland har til dato stiftet bekendtskab med grundelementerne. 


Hvad er Energy2works rolle i Blomstringsuniverset? 

Vibeke Drevsen Bach er ejer og udvikler af Blomstringsuniverset og bærer energien og ånden i det hele. Energy2work uddanner og træner andre i tænkningen, metoderne, sproget og adfærden, og hjælper systemer og aktører i systemer med at få værdier og hele Blomstringsuniverset til at slå rod, vokse frem og få effekt.. Energy2work støtter systemerne i at få Blomstringsuniversets grundfundament til at  blive det fællesbærende fundament, rygrad og afsæt for alle beslutninger, valg og strategier, som skal gøre forskellen i sidste ende.


Hvad kan Blomstringsuniverset?

Anvendt i den rette ånd, åbner Blomstringsuniverset op til indsigt, skabende energi, kreativitet, genialitet, og dermed alt det uudnyttede potentiale, som gemmer sig i et hvert system, hvis systemets mange medlemmer med en dedikeret ledelse i spidsen, formår at sætte det fri og vedligeholde kursen gennem målrettet styring og en hord af visionsbærer. Anvendt med overblik og kløgt rummer Blomstringsuniverset, mulighed for at systemet og menneskene heri kan tage et egentligt kvantespring. 


Hvad rummer Blomstringsuniverset  af potentielle effekter?

Blomstringsuniverset understøtter arbejdet med at øge den sociale kapital, Anvendt konsistent ved vi derfor at Blomstringsuniverset vil bidrage yderligere til nedsat sygefravær, nedbringelse af magtmisbrug, klager, medicinforbrug og stimulere til øget grad af trivsel, arbejdstilfredshed og tilfredshed med omsorgskvaliteten hos familierne. Kort sagt, den slår potentielt set mange fluer med ét smæk, og rummer uanede potentialer på mange niveauer.

BLOMSTRINGSMODELLEN

At træne et systems aktører i at skabe blomstring og på sigt blive et system, hvor aktørerne ser fidusen i at forstå det større regnestykke og sammen mestre omsorgskunsten, forudsætter at systemets medlemmer vil og har et fælles afsæt at springe fra og træne gennem.

Blomstringsmodellen er ét element i det større Blomstringsunivers og er skabt til at give tværfaglig indsigt, vække nysgerrigheden på hinandens observationer, åbne hjerterne, se potentialerne og tage springet ud i at arbejde ressource, potentiale og i sidste ende blomstringsorienteret. Blomstringsmodellen åbner personalegrupper i at træne til VM i kvantespring. Et spring der er energi, synergi og god økonomi i. 


Hvem har udviklet modellen

Blomstringsmodellen er udviklet og videreudviklet af Vibeke Dresven Bach, Energy2work i over en periode på 10 år. Det meste af modellen så første gang dagens lys i Demenscentret Pilehuset i København i 2005, og udviklede sig som en naturlig følge af Vibekes udvikling af Blomstringsbilledet (den gang Blomsten), og Blomstringsbarometret (den gang blomsterbarometret). De tre elementer til sammen viste sig at være forbundne størrelser og en trylleformular til menneskelig trivsel. 


Hvorfor blev modellen skabt? 

Vibeke var på det tidspunkt både den interne omsorgskvalitetssikrer, der hvert kvartal målte graden af omsorgskvalitet på individ og gruppeniveau i hele Pilehuset og supervisor for samtlige 200 medarbejdere. To meget forskellige roller, som Vibeke ønskede at bygge bro mellem. Modellen blev således skabt ud fra et dybtfølt ønske om at hjælpe medarbejdere til at forstå hvad de blev målt på, forstå den kollektive udfordring, der var deres virkelighed, samt støtte dem i kollektivt at løfte en yderst kompleks og svær opgave i dagligdagen. Samt skabt for at integrere supervision, kerneydelse og kvalitetssikring i én bevægelse, som kunne bidrage til at skabe bevidste, reflekterede, hjertelige, kompetente, lærings- og blomstringsorienterede praktikere eller omsorgskunstnere, der med stor træfsikkerhed kunne kunsten at skabe høj grad af velbefindende for mennesker med demens. 
  

Modellens udviklingslinie

I perioden 2004-2006 udvikler Vibeke de første grundelementer i det der senere bliver Blomstringsmodellen (den gang blomstermodellen) i Demenscentret Pilehuset. September 2007 holder Vibeke det første offentlige indlæg om modellen på den internationale DCM-konference, der afholdes i Danmark, og på de danske demensdage, i maj 2008 præsenteres modellen på de danske demensdage og i september 2008 præsenteres modellen på Demenskoordinatorernes Årsmøde, men nu i regi af konsulentfirmaet Energy2work, som Vibeke i mellemtiden har stiftet.  Efterfølgende præsenteres modellen for medarbejdere, ledelser og kommuner i hele Danmark, senere på konferencer og kurser i Norden; Island og Norge. I 2012 udvikler Vibeke et decideret træningsforløb, og de første trænede demenskonsulenter og ledere begynder i at drive modellen selvstændigt; så fagligheden sikres, ånden og intentionen bag bevares og effekten indtræder. I dag er ca. 20.000 mennesker præsenteret for modellen og nogle tusinde landet over anvender modellen i en mere eller mindre systematisk form og i forskellige afskygninger.


Hvor anvendes modellens aktuelt?

Holbæk Kommune, Københavns Kommune, Esbjerg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune og Guldborgsund Kommune er de kommuner, der til dato er længst fremme med at integrere modellen som en del af deres strategi på et kommunalt plan. Dertil kommer adskillige enkeltstående plejehjem, hjemmeplejer, aktivitetsenheder og distrikter rundt om i landet, der bruger den lokalt. De bruger den som et egentligt værktøj og en måde at få den personcentrerede omsorgsforståelse til at slå rod og målet om blomstring indfriet.
 
Modellen og andre metoder.

Modellen anvendes nogle steder, som ”metoden”, man benytter sig af, når en borger udviser tegn på høj grad af mistrivsel. Konsulenter fra VISO, der har rod i Demenscentret Pilehuset anvender Blomstringsmodellen i VISO-opgaver. Andre steder bruges den som én metode ud af flere, som man har i værktøjskassen sammen med andre metoder som fx Marte Meo metoden.


Hvilke andre tilgange understøtter modellen.
Modellen understøtter Marte Meo tænkingen, Dementia Care Mapping-metoden, Eden Alternative, Spark of Life, RAI, Spido etc. Blomstringsuniverset rummer mulighed for at samle det hele under én hat, og supplerer med andre værktøjer, til at forædle mennesker og fremelske kompetente og reflekterede praktikere.


Hvilke potentiale rummer modellen
Blomstringsmodellen viser vej til menneskelig blomstring for den enkelte. Bidrager til at skabe øget faglig stolthed, åbne hjerterne og give af sig selv i relationen til et andet menneske, bygger bro mellem vagtlag, øger motivation, selvtillid og gejst. Modellen sætter tavs viden fri, skaber håb og idé om næste skridt. Den skaber større grad af vi-følelse. 
Dertil kommer at modellen demonstrerer flere teorier i praksis, den demonstrer effekten af personcentreret omsorg eller mangel på samme, den træner deltagere i at lytte med flere ører, tale fra flere perspektiver, udforske, dele, reflektere, tænke højt sammen og lære at være indbegrebet af personcentret. Den demonstrerer den kompleksitet medarbejderne må arbejde i og borgeren leve under, den træner medarbejdergrupper i at se potentialet i det forenklede metaforsprog og de simple grafikker, se værdien i de mange erfaringer, oplevelser og observationer omkring en beboers trivsel og adfærd. Kort sagt, den slår potentielt set mange fluer med ét smæk, og rummer uanede potentialer på mange niveauer, hvis den anvendes optimalt.
 

Hvad skal modellen? 

Høj grad af mistrivsel og medfølgende adfærd hos personer med demens påvirker og fremmer mistrivsel hos omsorgspersonerne omkring. Omsorgspersoners mistrivsel og medfølgende adfærd påvirker og fremmer mistrivsel hos personer med demens. Mennesker er forbundne og altid under påvirkning af hinanden.  Blomstringsmodellen er den alternative, meningsfulde og samskabende undersøgelsesramme, der kredser om borgerens mistrivsel, men identificerer fundamentale grunde og historier om høj grad af mistrivsel eller ”problemskabende adfærd” hos begge parter og løsninger herpå.

 
Hvad er modellen? 

Blomstringsmodellen er en team-læringsmodel, et værktøj, en metode og en proces til at spotte veje til menneskelig blomstring for mennesker med demens. Det sker gennem en faglig og relationel koordineret indsats med et klart mål og fokus. Blomstringsmodellen forbinder Blomstringsbilledet (= Energy2work’s kreative oversættelse af Tom Kitwoods personcentrerede omsorgsfilosofi, demensteori og DCM-metode) med Blomstringsbarometret (=Energy2Work’s  kreative oversættelse af Tom Kitwoods DCM-skala til at score trivselsgrad) og giver med en række øvrige spørgsmål et helhedsbillede af personen med demens. 

 
Hvad bygger modellen på? 

Modellen er en syntese. Den bygger på flere teorier og erfaringer om mange forskellige andre metoders virkekraft. Den bygger dog især på viden om Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg og hans omsorgskvalitetssikringsmetode DCM-metode. Dertil kommer systemteori, narrativ teori, læringsteori, Teori U, anerkendende og værdsættende tilgange, positiv psykologi, styrkebaserede tilgange, valideringsteori, neurovidenskab, kvanteforståelse og meget mere. 


Hvordan virker modellen? 

Modellen går gennem 14 faser og kan bruges som ramme for udforskning, analyse, refleksion, prioritering af tiltag, dialog om og koordinering af opgaver samt fælles læring – alt med det formål at fastholde og øge borgerens trivsel. Blomstringsmodellen giver en fælles sproglig og visuel ramme, og en læring i at arbejde procesmæssigt gennem undersøgende og styrkebaserede spørgsmål, der åbner til tavs viden. Processens formål er at åbne op for med-arbejdernes intellekt (analyse, forståelse), hjerte (empati) og vilje (beslutsomhed og handlekraft) til at engagere sig i nye og højere ambitioner for egen og fælles indsats (at skabe blomstring i den enkeltes liv) og nye processer (dialoger, samarbejde, organisering). 

BLOMSTRINGSLEDELSE


Blomstringsledelse er en metaforisk og skræddersyet ledelsestilgang, en ekstra dimension og en afgørende faktor omkring ledelse i det større Blomstringsunivers. Det er skabt til at sikre, at man som leder lærer at forstå den dybere mening med personcentreret omsorg og Blomstringsuniverset. At man lærer at mestre det metaforiske sprog, anvende de visuelle grafikker og mangeartede metoder og processer til at løfte indsigt og læringskurve, som de mange man har ansvar for. Kort sagt: blive både visions, drifts-, proces- og energileder!


Blomstring fordrer at vi mestre at spille makroviolin.

Når ledelser kollektivt mestrer at lede fra et sted, hvor gruppen høres som ”et stemt instrument”, dvs. spiller rent og til helhedens bedste, fungerer lederteamet som en makroviolin, som andre får svært ved ikke at lytte og stemmer sig efter. Her med kan I med større lethed samle og bringe fællesskabet til at spille efter samme noder, i samme dur og takt og i bedste fald i samklang, med dig og jer som solide og kunstneriske dirigent. Som blomstringsleder er du gennem din tilgang den forandring du selv ønsker at se i verden. 
 

Blomstringsledelse trækker på mange intelligenser.

Blomstringsledelser er ledere, der trækker på mange intelligenser og har fokus på det menneskelige og organisatoriske energiregnskab i lige så stor udstrækning som det økonomiske eller sociale regnskab. Erfaringen langt de fleste steder viser nemlig, at der er så meget mere kreativitet og potentiale at gøre godt med i menneskelige systemer ud over kroner og øre, hvis man som ledelse formår at sanse det og aktivere eller frisætte det. I bund og grund er energien dét primære, der er at gøre godt med. 
 

Blomstringsledere arbejder VI-sionært, dedikeret og kollektivt.

En kollektiv stærk, dedikeret og visionær ledelse, der arbejder lige så dedikeret på det indre som det ydre plan og ud fra et højere formål end karriere, har optimale muligheder for at være den(m), som skaber netop dét paradigmeskift eller måske endda det kvantespring i demens- og ledelsesområdet mange sukker efter. 
 
Blomstringsledere fremmer det hele.

Blomstringsledelse fremmer potentielt set oplevelsen af højere formål, mening, fællesskab, forskel, håb og giver adgang til kreativitet og genialitet med energi og indre fred til følge. Et anderledes ledelsessyn, tilgang og adfærd nedbringer dermed potentielt set høj grad af mistrivsel, stress, udbrændthed og i sidste ende øget langtids sygefravær, klager, kamp og flugt mekanismer hos medarbejdere.
 

Blomstringsledere får andre til at vokse og gro.

Blomstringsledere kan, udover kunsten at få mennesker til at spille efter samme noder, give mennesker lysten til at luge i forældede og begrænsende overbevisninger, antagelser, være- og handlemåder, og lysten til øve, vokse og gro og sætte nye frø samtidig med de giver hver især og sammen. De går nemlig selv forrest!
 

Hvad siger andre om blomstringsledelse?

Vibeke Drevsen Bach har i eget lederskab og senere i regi af E2W gennem mange år indirekte arbejdet med essensen i blomstringsledelse, og lagt skjulte spor ind af det, i alle de elementer, tilgange og metoder, som Blomstringsuniverset rummer. I oktober 2014 præsenterede Vibeke offentligt for første gang ideen om Blomstringsledelse som hovedoplæg på den Nordiske Ledelseskonference i Stockholm, Sverige. Der er billeder fra oplægget på Vibeke’s facebookprofil (GODE billeder). Efterfølgende besøger 75 ledere fra Norge Danmark, hvor Vibeke atter præsenterer perspektiverne i Blomstringsledelse. (Citat fra konferencen på spørgsmålet: ”Hvad var det mest interessante du hørte af hovedindlæggene”? Svar: ”Ja, det må nok være hende fra Danmark med Blomstringsledelse (norsk ledelsesdeltager på konferencen)) Klippet ligger ligeledes på Facebook.

UDDANNELSE OG CERTIFICERING?


Vil I med på et 2 årigt uddannelses- og ind-dannelsesforløb?

Om end Blomstringsmodellen på papiret ser enkel ud, er processen ikke desto mindre yderst kompleks at drive og fordrer overblik, spørgeteknik, procesforståelse, faglig forståelse, empati, timing og ægthed. E2W støtter systemer i at bringe essensen af og selv blomstringsuniverset ind i kommuner eller enkeltstående plejecentre. 


I januar 2017 udbyder Energy2work det første 2-årige ud- og ind-dannelsesforløb, under overskriften Blomstringsledelse – skaber energi på arbejde og lærer at arbejde med energi. 

vi fanger hinanden i at skabe blomstring