Vibeke Drevsen Bach

Ejer af Energy2work & udvikler af Blomstringsuniverset

CItat

Vibeke Drevsen Bach

"Vejen til blomstring behøver ikke være raketvidenskab forbeholdt de få – dog må en medborger i et demensvenligt samfund øve sig i at forstå og trække på flere intelligenser, hvis vi vil knække mistrivsel-koden."

”HVOR SVÆRT BEHØVER DET VÆRE? HVOR ENKELT KAN DET GØRES,  HVIS VI GØR DET VED FÆLLES HJÆLP?”

Vibeke er ”menneske nørd”, ”formidlingsnørd”, ”forandringsnørd” og ”energinørd”. Hun kan kunsten at spotte menneskers og systemers tilstand og trivsel, som ligger hendes hjerte nært, på et splitsekund. Hun har samtidig livslang erfaring i at få mennesker, der hænger gevaldigt med hovedet til at få ny indsigt, blomstre op, fyldes med energi og være ny i verden på måder, som er bedre for dem selv og omverdenen; også mennesker i systemer og de, der går ved siden af. Og få de, som allerede blomstrer kan vibeke kunsten at få dem til at vokse, blomstre og sætte livgivende frø i verden. Vibeke er en “game-changer”, der antænder og nyskaber i samskabelse med den gamle kultur og bygger fællesskaber op til en større blomstringsbevægelse, der kan kunsten at støtte hinanden i blomstringsprocesser.

Vibeke bidrog

kampagneleder, Dansk rødekors, Livslinien m.m.

I 1988 var Vibeke Drevsen Bach i Salomon Øerne, Stillehavet i regi af Folkekirkens Nødhjælp. Hun var dengang studerende på Suhrs Seminarium og skulle skrive speciale om ét af de ernæringsprojekter, som Folkekirkens Nødhjælp var ansvarlig for. Ud over sit speciale, som bestod i at udforske de lokale ernæringsbetingelser og konsekvensen her af, havde Vibeke til opgave at udvikle undervisningen af lokale ernæringsarbejdere. Under tilgangen: Teaching of Teachers udviklede Vibeke i samarbejde med medstuderende Shanna Jensen og lokale undervisere visuelle og sangorienterede undervisningsmaterialer, der satte nye standarder for formidling. 
 
I starten af 90’erne, mens Vibeke var sekretariats- og kampagneleder for Nordisk Operation Dagsværk 91, videreudvikledes kampagnen med en række nye oplysningstiltag. Operations Dagsværk vandt U-landsjournalisternes oplysning pris for at gå nye veje og satte ny rekord i indsamling.

I midten af 90’erne, mens Vibeke var ansat af Dansk Røde Kors, Red Barnet og Folkekirkens Nødhjælp til at stå i spidsen for en landsdækkende tilbagemeldingskampagne til den danske befolkning og skoleverden efter en landsdækkende indsamling til fordel for ofrene i Somalia, satte Vibeke med kampagnen ”I hjertet af Afrika – Afrika i vores hjerter” nye standarder for nationale tilbagemeldingskampagner.


I midten af 90’erne, mens Vibeke var ansat som kampagneleder for Folkekirkens Nødhjælp, blev den årlige og klassiske indsamlingskampagne nytænkt og satte ny standard for ”Brød til Verden Kampagner”. Kampagnen røg på avisernes forsider, de blev debatteret på tv og annoncer læst op i TV-avisen. Den engelske version af annoncekampagnen blev trykt blev fordelt på det Sociale Topmøde. 
 
I midten af 90’erne, mens Vibeke var ansat som leder af det pædagogiske oplysningsteam i Folkekirkens Nødhjælp nyskabte Vibeke, med afsæt i de mange erfaringer fra Operation Dagsværk, den klassiske konfirmandundervisning og i samarbejde med øvrige kirkefolk til en landsdækkende indsamlings- og oplysningsaktion under overskriften: ”Konfirmandaktion”. Den aktion eksisterer den dag i dag. 


I slutningen af 90’erne og starten af år 2000, mens Vibeke var Direktør i Fonden Livslinien, bidrog Vibeke til at få styr på økonomien, videreudvikle organisationen, konceptet og telefonrådgivningen til også at kunne lancere sig som en onlinerådgivning for selvmordstruede.


I 2004 mens Vibeke er ansat som intern udviklingskonsulent, supervisor, underviser og omsorgskvalitetssikrer i Demenscentret Pilehuset, oversatte Vibeke Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg og hans omsorgskvalitetssikringsmetode ”Dementia Care Mapping” til visuelle og metaforiske billeder som: Blomstringsbilledet og Blomstringsbarometret. Hermed blev essensen af Kitwood’s teori og metode, som anvendes i 19 lande verden over, tilgængelig for enhver og med det vises nye og logiske veje til forståelser af svær teori og metode, handlemuligheder, til læring, til måling. Kort sagt: Blomstringsbilledet og Barometret giver syn for sagen for alle. 


I 2005 videreudvikler Vibeke Blomstringsbilledet og Blomstringsbarometret til en tværfaglig udforskningsmodel: Blomstringsmodellen, der som noget helt nyt forbinder undervisning, supervision, læring og kvalitetskontrol, så det går op i en højere enhed og frisætter alt den tavse viden og energi, der er ligger uudnyttet og bundet hen i de fleste mange organisationer.  Vibeke præsenterer Blomstringsmodellen på den nationale demenskonference: ”Demensdagene”, som bringer Blomstringsmodellen til både Island og Norge.


I 2008 bliver Vibeke Selvstændig med Energy2work og inviteres til at præsentere Blomstringsmodellen på Demenskoordinatorernes Årsmøde. I kølvandet herpå præsenterer Vibeke egenhændigt blomstringsbilledet, barometret og modellen for mere end 20.000 personer i Danmark og Norden til dato. Blomstringsbilledet indgår nu som undervisningsmateriale på sosu-skoler og demenskonsulentuddannelser, fordi dedikerede undervisere også har set potentialet i det. 


I 2010 begynder det større Blomstringsunivers at dukke op og tage form. Med det vokser indsigten i systemernes kompleksitet, de utallige elementers forbindelse, paradigmernes forskellighed, modsætninger mellem skrevne intentioner i kommunerne og faktiske handlinger. Brikkerne begynder at falde på plads i Vibeke selv. Sandsynlighedsbetragtninger og løsninger til systemets selverkendelse, vækst og blomstring vokser frem. Med dén indsigt, kan der pludselig formidles nye indsigtsgivende systemfortællinger, arbejdes med en klar med både horisontalt og vertikalt, strategisk og praktisk, med økonomi og social kapital i en og samme indsats. 
 
Vibeke inviteres i 2010 til at være oplægsholder på den Internationale Alzheimerkonference. Her skal verden delagtiggøre i, hvordan man kan arbejde med omsorgskvalitetssikring og DCM-metoden på nye måder. 
 
I årene der følger dukker Blomstringsligningen, Blomstringskommunikation, Blomstringsligningen, Blomstringspuslespillet og meget andet frem, det integreres og demonstrerer synergipotentiale i det større univers. Blomstringsbilledet viste sig at være det første kim til det langt større og helhedsorienterende systemforandrende Blomstringsunivers, som rækker langt videre end demensområdet, social- og sundhedsområdet.
 
I 2013 dukker idéen om at beskrive og fortælle verden om hvordan demens kan beskrives, når den opleves indefra. ”En rejse fra Jorden til Månen” dukker op som metafor og med den åbnes der i Vibeke til et nyt bevidsthedsgørende læringsunivers og med dén nytænkes måden at tænke om, tale om og indrette sig på ift. mennesker med demens og deres ægtefælle. I 2014 forbindes metaforen med Blomstringsmodellen og Blomstringsuniverset, hvormed det hele bringes til systemniveau, og åbenbarer de øjensynlige blinde pletter, stopklodserne og de mulige Hellige Køer. 


I 2013 og 14 ser Vibeke nødvendigheden af at introducere en ekstra og samlende dimension i ledelse og ser nødvendigheden af at tale om Blomstringsledelse, der kommer til at stå oven på,  forbinde sig med og understøtter alt forgående. Det er som alt det andet skabt som en syntese af mange teorier og praksisser, men tilfører et radikalt nyt perspektiv på ledelse, ledelse gennem metaforer og via brug af E-faktoren, som står for energi i bred forstand. Hermed bliver ledelse til mange-dimensionel energiledelse snarere end klassisk og mere endimensionel økonomiledelse. 
 
I 2014 inviteres Vibeke af Nationalt Videncenter for Demens i Danmark til at tale om Bæredygtig Blomstringsledelse ved den Nordiske Lederkonference i Stockholm. 75 Faglige ledere besøger efterfølgende Danmark for at bringe Blomstringsledelse på dagsordenen i Norge. Flere udtaler at indlægget om Blomstringsledelse var det mest interessante af hovedindlæggene.
 

I 2015 bliver blomstringsuniverset til en egentlig demensstrategi. Faaborg-Midtfyns kommune samles fra det politiske niveau og nedefter om at gøre Blomstring til et mål og bringe essensen af Blomstringsuniverset til en samlet læringsplatform og fælles afsæt til at transformere systemet selv – indefra. Strategien er i mellemtiden fulgt op af forandring- og forankringsstrategier, der skal køre frem til 2018.

vibeke tror på

EN VERDEN I BLOMSTRING, HJERTETS INTELLIGENS M.M.

 • At vi kan skabe en verden i blomstring – fyldt af tryghed, sikkerhed og velbefindende - også for mennesker med demens, hvis vi der er omkring beslutter os for at bidrage! 
 • At mennesker rummer uanede mængder af visdom, indsigt, kapacitet, kreativitet og genialitet – individuelt og kollektiv, som kan komme helheden til gode, når vi kan kunsten at åbne op for det.
 • At vi har så meget at lære af hinanden, og at vi kan lære at spille hinanden gode og løfte i flok, hvis vi oplever tryghed, sikkerhed, venlighed, tillid og oprigtighed; at der er så meget mere at gøre godt med end vi i vores vildeste fantasi kan forestille os!
 • At hjernens, hjertets og intuitionens intelligens tilsammen kan flytte bjerge i retning af menneskelig blomstring! 
 • At energien, det usynlige kvantefelt, der forbinder alt og alle, er en gave vi kan få adgang til, én vi kan lære at pakke ud, lege med og skabe radikalt nyt fra – sammen!

uddannelse

vibekes uddannelse og erfaringsgrundlag

 • Professionsbachelor i ernæring- og sundhed, Suhrs Seminarium
 • Diplom i organisation og ledelse; Dispuk
 • Master i Organisations- og proceskonsultation; Attractor
 • International certificeret underviser, supervisor og evaluator i personcentreret omsorg og Tom Kitwoods omsorgskvalitetssikringsmetode Dementia Care Mapping; University of Bradford UK
 • Energiformidler (Gendai Reiki Master), Japan
 • Visionary og Genious Coach,  UK

vi spiller hinanden  gode